محصولات

اسپلیتر نوری

اسپلیتر نوریاسپلیتر های نوری تجهیزاتی هستند که در شبکه های PON برای تقسیم توان ورودی (downstream) به شاخه های متعدد و ترکیب سیگنال دریافتی (upstream) مورد استفاده قرار می گیرند. به هیچ منبع انرژی برای انجام عملیات خود نیاز ندارد به همین دلیل در گروه اجزاء پسیو (passive) شبکه قرار می گیرند.

با توجه به اینکه این قطعه توان نوری در حال انتقال را به چند شاخه تقسیم می کند پس واضح است که باعث به وجود آمدن افت در شبکه می گردد. این مقدار افت که به عنوان ” افت اسپلیتر یا splitter loss ” شناخته می شود رابطه مستقیم با تعداد شاخه های آن و نسبت تقسیم (splitting ratio) دارد.