KEYSTONE CAT6 UTP

 
  • نوع کیستون: CAT6 UTP
  • نوع کانکتور: RG45
  • جنس بدنه: پلاستیکی
  • دارای تست فلوک
بسته بندی کیستون

پارسـیان فیبر ارتبـاط  (PFC) ،  کیسـتون هایی بی نیــاز از ابــزار واســط  CAT6 Toolless عرضــه کــرده اســت کــه بــا بکارگیــری آنهــا، دیگــر در فرآینــد نصــب نیــازی بــه ابــزار پانــچ نخواهــد بــود. کیســتون جدیــد همزمــان کابل هایــی در محــدوده  26-22اســتاندارد  AWGرا پشــتیبانی می کنــد. ایــن عملکــرد مطلــوب و پایــدار، کیســتون پارســیان فیبــر ارتبـاط را قـادر سـاخته تـا سـهم خوبـی از بـازار را بــه دســت آورد.